Portfolio > Vases/Jars

Salt Glazed Vase
6" High
2020
Salt Glazed Vase
5" High
2020
Raku Vase
6" High
2020
Raku Vase
6" High
2020
Raky Vase
5" High
2020
Vase
2020
Vase
Stoneware
9"x5"
Vase
Stoneware
10"x4"
Vase
Stoneware
9"x4"
Vase
Stoneware
9"x4"
Vase
Stoneware
8"x5"
Vase
Stoneware
8"x5"